หม อเตื อน ห้า ม ออกจา กบ้ านตลอดทั้งเดือน

รศ.นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล หัวหน้าสาขาวิชา โ ร ค ระบบการหายใจและ วั ณ-โ-ร-ค ภาควิชาอายุรศ าสตร์

คณะแพ ทยศ าสตร์ศิริร าชพย าบาล มหาวิทย าลัยมหิดล โพ สต์เฟซบุ๊คระบุว่า หลังจากเป็นที่เฝ้ารอมานาน

รวมถึงความซับซ้อนในการเตรี ยม วั ค ซี น ให้พร้อม ฉี ด วันนี้จึงได้เริ่มมีการทดสอบระบบต่างๆ

ตั้งแต่การจัดเตรีย มไปจนถึงกระบวนการ ฉี ด ให้ได้เร็วที่สุด โดยมีบุคล ากรที่ปฏิบั ติงานในทีมCV-19

วิกฤ ตทั้งสามทีมจำนวน 12 คนสมั ครใจเข้าร่วมเป็นกลุ่มแรก

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งในกลุ่มของรุ่นบุกเบิก ขอชมว่าการดำเนินการทุกอย่ างเป็นไปโดยร าบรื่น ส่วนตัวแล้ว

เนื่ องจากวั คซี นเข็มที่สามนี้มีปริมาณเพียง 0.3 ซีซี ซึ่งน้อยกว่า วั ค ซี น ของ ซิ โ น แ ว็ ค คือ

0.5 ซีซีที่ ฉี ดไปแล้วสอง เ ข็ ม ทำให้ความรู้สึก ป ว ด ตึงบริเว ณต้นแขนน้อยกว่าครั้งก่อนๆ

ส่วนผลข้างเคียงอื่นผ่ านมากว่า 6 ชั่ วโมงก็ยังไม่ปร ากฏ เมื่อ ฉี ด เสร็จ หมาดๆ และย่ างเท้าถึง

ไอ ซี ยู CV-19 ที่กำลังปฏิบั ติงานอยู่ คงจะด้วยแ รง อิ จ ฉ า ของแพท ย์และพย าบ าลในทีมที่สมั คร

ไปไม่ทันวันนี้ พวกเขาจึงรีบเสนอเตียง ไอ ซี ยู ให้แลกใช้ได้ในคืนนี้ หากเกิ ดอาก าร แ พ้ รุ-น แ ร ง

ขึ้นแบบไม่คาดฝัน (แบบที่เหล่ าคนเสนอก็คงอย ากให้เ กิดด้วย) ก็ได้แต่ส่ายหน้าขอยังไม่รับความหวังดี

ของพวกหน้ า เ-นื้-อ ใจ เสือ พอเลิกงานแล้วกลับไปเอาของที่ที่ทำงานประจำ พบแพ ทย์เพื่อนร่วมงานร ายแรก

พอเห็นรูปถ่ ายขณะโดนปั ก เ ข็ ม ที่ต้นแขนซ้าย ก็ค่อนขอดว่าคนโดน ฉี ด คงกลัวว่า ย า จะไม่ถูก

ฉี ด เข้ากล้าม เ-นื้-อ แน่ๆ จึงพย าย าม เ ก ร็ ง ก ล้ า ม เ-นื้-อ หั วไหล่ให้คน ฉี ด เห็นชัดพร้อม

กดดันให้เขา ใจ สั่ น ไปด้วยในตัว ส่วนแพ ทย์เพื่อนร่วมงานอีกคนก็แสดงความหวังดีว่า

เมื่อ ฉี ด เสร็จแล้วควรตร วจค ลื่นไฟฟ้ า หั ว ใ จ ไว้ด้วย คงเพร าะเห็นว่าอายุ (เหลือ) น้อยอาจมี

ผลแทร กซ้อนต่อ หั ว ใ จ เหมือนที่มีร ายงานในกลุ่มวัยรุ่นจากการ ฉี ด ในต่างประเทศ แหมคนได้ ฉี ด

ทีหลังช่างหวังดีต่อกันเสี ยเหลือเกิน หวังว่าการ ฉี ด วั ค ซี น ของไฟเซอ ร์ให้กลุ่มเป้าหม ายทั้งประเทศ

ในสัปดาห์หน้าจนถึงสิ้ นเดือนนี้ จะเป็นไปอย่ างเพียงพอและโดยร าบรื่น

เพื่อเป็นเกราะเสริมให้ผู้ปฏิบั ติงานยืนท้ าทายคลื่ นลมที่โหมหนั กได้ย าวนานต่อไป

ช่วงค่ำได้รับเชิญไปร่วมการสนทนาว่าด้วยเรื่ องย าฟาวิพิร าเวียร์มีพอไหม ส่วนตัวแล้วซึ่งรับทร าบมาจาก

หน่ วยงานที่เกี่ ยวข้อง ได้มีการสำรองและจัดหาย า มาไว้เพียงพอกับปริมาณผู้ ป่ ว ย ให ม่ร ายวันที่ยัง

เพิ่มขึ้นช้าๆ นี้ต่อไปได้อีกหลายเดือน แต่ถ้ามีการเพิ่มอย่ างก้าวกระโดดแบบหยุดไม่อยู่ แพ ทย์และพย าบ าล

ที่หลงเหลือทำงานกันอยู่ คง ล้ ม ห ายไปเสี ยก่อนที่จะได้เห็นว่ามีย าไม่พอใช้ในประเทศ อุปส รรคให ญ่ขณะนี้

โดยเฉพาะในกรุงเทพและปริมณฑล คือยังมีผู้ป่ วยตกค้ างในชุมช นอีกจำนวนไม่รู้เท่าไร ที่ยังเข้าไม่ถึงการตร วจหา เ-ชื้-อ

ที่มา centenews

error: Content is protected !!