ผู้ประกันตนเฮ ประกันสังคม ช่วยสูงสุดเดือนละ 9300 เงื่อนไขตามนี้่เลย

เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563 มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงานเสนอร่างกฎกระทรวงการได้รับผลประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน เนื่องจากมี เหตุสุดวิสัย อันเกิดจาก covid-19 สำนักงานประกันสังคมมีเงินในส่วนกองทุนว่างงานอยู่ 164,000 ล้านบาท ที่จะนำมาดูแลผู้ประกันตนตามมาตรา 33

คาดว่ามีผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก covid-19 และได้รับเงินชดเชยประมาณ 1 ล้านคน โดยเงินชดเชยที่จะจ่ายให้เดือนละ 5,045-9,300 บาท คาดว่าในช่วง 3 เดือนนี้จะใช้เงินจากกองทุนประกันสังคมจ่ายชดเชยให้ผู้ว่างงาน ประมาณ 20,000 ล้านบาท

ในกรณีผู้ประกันตนไม่ได้ทำงาน หรือนายจ้างไม่ให้ทำงาน กักตัว 14 วัน เนื่องจากสัมผัสหรือใกล้ชิดผู้ติด covid-19 ในกรณีผู้ประกันตนไม่สามารถทำงานได้ และไม่ได้รับค่าจ้างในระหว่างนั้น

ไม่ว่านายจ้างจะหยุดประกอบกิจการเอง หรือหยุดประกอบกิจการ ตามคำสั่งของทางราชการ ผู้ประกันตนมีสิทธิรับเงินกรณีว่างงาน 62% ของค่าจ้างรายวัน ไม่เกิน 90 วัน เช่นกัน

ภาพจาก sale hene

เว็บไซต์ www.sso.go.th เลือกไปที่ กรอกแบบฟอร์มขอรับประโยชน์ทดแทน คลิกที่นี่

เลือกไปที 1 กรณีว่างงาน สำหรับผู้ประกันตน

กรอกรายละเอียดแบบฟอร์มให้ครบถ้วน

error: Content is protected !!