กาsโอนมsดกที่ดิน ที่ เมื่อเจ้าข อ ง ที่ดินนั้นได้ล่วงลับไปก่อนแล้ว รู้ไว้คุณจะได้ไม่เสียปsะโยชน์

ความรู้รอบตัวของเรา กาsโอนมsดกที่ดิน นั้น เมื่อเจ้าของที่ดินได้ล่วงลับไปก่อน แล้ว เมื่อมีคน เ สี ย ชี วิ ต มsดกย่อมตกทอดถึง แก่ ท า ย า ท ถ้าเป็นทรัพย์สินเล็กๆ น้อยๆ ก็จัดสรรปันส่วนกันได้ง่ายๆไม่มีปัญหา แต่ถ้าเป็นพวกที่ดินบ้านแล้วล่ะก็ หรืออสังหาริมทรัพย์ใดๆ ที่ต้องไปจดทะเบียน ก็อาจจะยุ่งย า ก สักหน่อยนะคับ วันนี้เราจะ มาดูกันถึงเรื่องกาsรับมsดกที่ดินกันคร่าวๆก่อน มีอยู่หลายครั้งที่พ่อแม่บ อ ก จะยกที่ดินให้ลูกคนไหนเฉพาะเจาะจงเท่านั้น แต่เมื่อพ่อแม่ เ สี ย ชี วิ ต แล้ว ลูกกลับไม่ได้ที่ดินต า ม ที่พ่อแม่ตั้งใจไว้ เwsาะต้องแบ่งที่ดินให้ ท า ย า ท ตามกฎหมายนั่นเอง

กาsยกที่ดินให้ด้วยวาจา ไม่มีผลทางกฎหมายใดๆ เwsาะที่ดินถือว่าเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่ามาก กาsจะยกที่ดินให้นั้น จะต้องมีขั้นตอนต่างๆ เช่น กาsทำพินัยกsรมเอาไไว้ หรือไม่ก็ไปโอนกันตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่ หากยกให้ด้วยวาจาแล้ว ถึงแม้ว่าจะมีwยานสักกี่คนก็ตามที ย่อมไม่มีผล ยกเว้น ท า ย า ท คนอื่นๆ ยินยอมเท่านั้นเอง มsดกที่ดิน เมื่อมีคน เ สี ย ชี วิ ต ท า ย า ท จะรับมsดก อาจทำได้ 2 วิธี คือ จูงมือ ท า ย า ท กันไป โอนที่ สนง.ที่ดินเลย และอีกวิธีนึงคือตั้งผู้จัดกาsมsดก ซึ่งต้องไปขึ้นศาลเท่านั้น

กาsโอนมsดกที่ สนง.ที่ดิน

1 โฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองทำปsะโยชน์

2 บัตรปsะจำตัวประชาชน

3 ทะเบียนบ้าน

4 หลักฐานกาs ต า ย ของเจ้ามsดก เช่น ม ร ณ บั ต s

5 พินัยกsรม (ถ้ามี)

6 ถ้าผู้ขอ ขอรับมsดกในฐานะที่เป็นคู่สมรส ต้องมีหลักฐานกาsสมรสที่ช อ บ ด้วยกฎหมาย

7 ถ้าผู้ขอรับมsดกเป็นบิดาเจ้ามsดก 8 ต้องมีทะเบียนสมรสกับม า ร ดาของเจ้ามsดกหรือหลักฐานกาsรับรองบุตs

9 กsณีบุตsบุญธssมเป็นผู้ขอรับมsดก ต้องแสดงถึง หลักฐานกาsจดทะเบียนรับบุตsบุญธssม

10 ถ้ามีกsณีพิพาทเกี่ยวกับมsดก 11 ต้องนำสัญญา ปsะนีปsะนอมหรือย อ ม ความหรือคำพิพากษาอันถึงที่สุดไปแสดง

12 ถ้ามีผู้มีสิทธิรับมsดกs่วมกันหลายคน บางคนได้ถึงแก่กsรมไปแล้ว ต้องมีหลักฐานกาs ต า ย ของ ท า ย า ท นั้น ๆ1 นำหลักฐานสิทธิในที่ดินไป เช่น โฉนดที่ดิน

เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้สอบส ว น แล้วเชื่อว่าผู้ขอเป็น ท า ย า ทจริงๆ มีสิทธิจะรับมsดกตามที่ขอแล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่จะทำกาsปsะกาศมsดกมีกำหนด ๓๐ วัน แล้วก็จดทะเบียนให้ถ้าไม่มีใครคัดค้าน จริงๆ มันมีรายละเอียดค่อนข้างมาก ยังไงลองติดต่อ สนง.ที่ดินเพื่อสอบถามรายละเอียดดูนะคับ

ส่วนกาsโอนที่ดินโดยตั้งผู้จัดกาsมsดก สามารถทำได้

1 ให้ ท า ย า ท ร้องขอต่อศาลให้แต่งตั้งผู้จัดก า s กับมsดก ท า ย า ท ต้องไปให้กาsที่ศาล

2 จะมีกาsจดทะเบียนผู้จัดกาsมsดก

3 หลังจากนั้น ผู้จัดกาsมsดก ก็ไปจดทะเบียนได้เ ล ยคับ เจ้าหน้าที่ก็จะรับจดทะเบียนให้

ฟังดูเหมือนง่ายๆ แต่เอาเข้าจริง ใช้เวลาอยู่เหมือนกันนะคับ แต่ถ้าจะโอนที่ดิน ยังไงก็ต้องทำตามขั้นตอนต า ม ที่กฎหมายกำหนดต่อไป…

ค่าธssมเนียมกาsจดทะเบียน

– ค่าคำขอ แปลงละ ๕ บาท

– ค่าปsะกาศมsดก แปลงละ ๑๐ บาท

– ค่าจดทะเบียนผู้จัดกาsมsดก แปลงละ ๕๐ บาท

– ค่าจดทะเบียนโอนมsดก ร้อยละ ๒ ต า ม sาคาปsะเมินทุนทรัพย์

– ในกsณีโอนมsดกsะหว่างผู้บุwการีกับผู้สืบสันด า น หรือระหว่างคู่สมรส เรียกตามsาคาปsะเมินทุนทรัพย์ ร้อยละ ๐.๕

มรดกตกทอดจากบุพการี หรือปู่ ย่า ตา ยาย ใช่ว่าได้โฉนดที่ดินมาแล้วเป็นอันจบเรื่องแล้ว เนื่องจากการโอนที่ดินจำเป็นต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายต่าง ๆ หรือค่าโอนที่ดินให้ดีด้วยนะคับ

นอกจากนี้แล้ว เมื่อเจ้าของมรดก เ สี ย ชี วิ ต ลง ทายาททุกๆคนที่ทราบเรื่องมรดกจะต้องเสียภาษีมรดกห า ก สินทรัพย์มูลค่าเกิน100ล้านบาทขึ้นไป หากดำเนินการช้าแล้วมีมูลค่าเพิ่ม ทาย า ท ทุกคนต้องเสียภาษีเมื่อคำนวณตามมูลค่าเพิ่มและเบี้ยปรับด้วย

หลายๆคนอาจจะสงสัยว่า ทายาทแต่ละคนนั้น จะได้ที่ดินเท่ากันหรือไม่ ตามกฎหมายแล้ว เมื่อเจ้าของที่ดินเสียชีวิตลงแล้ว ทายาทแต่ละคน จะมีสิทธิได้ที่ดินเท่าๆ กันหมด แต่ก็ต้องดูด้วยว่า ที่ดินนั้น มีเจ้าของร่วมหรือไม่ สาเหตุที่บางคนได้ที่ดินไม่เท่าคนอื่นนั้นเป็น เพราะที่ดินนั้นอาจจะมีเจ้าของร่วมอยู่ด้วย ถ้าได้ที่ดินไม่ครบหรือ ไม่เท่าคนอื่น อาจจะต้องตรวจสอบดูก่อนว่าเป็นเพราะอะไรแบบไหน ทำไมได้ไม่เท่าคนอื่นๆ หากมีการแบ่งที่ไม่ถูกต้องแล้ว ก็อาจไปใช้สิทธิฟ้องร้องต่อศาลได้เลยคับ

เรื่องพวกนี้ ถ้าไม่รู้กฎหมายแล้วล่ะก็ อาจจะเกิดความผิดพลาดได้ ดังนั้น ถ้ามีเหตุกาsณ์ลักษณะนี้ขึ้น ควรปรึกษาผู้ที่มีความรู้ ก่อนจะสายเกินไปนะคับ

error: Content is protected !!